Vores vilkår

Vores vilkår

KØBSVILKÅR

INDLEDNING

Disse salgsbetingelser styrer Work System Sweden AB med datterselskaber (hele Arbejds System) samling og salg af produkter og skal
gælder med mindreandet er aftalt skriftligt mellem sælgere og købere. Under sektionen "Om cookies" informerer vi også om brugen af cookies på vores hjemmeside.

PRISER

Priserne inkluderer ikke moms eller andre skatter og afgifter. Faktura eller ændring af afgifter som eksport eller importafgifter, afgifter eller lignende efter aftalens indgåelse, som påvirker prisen, vil prisen blive justeret i overensstemmelse hermed. Work System har ret til løbende at tilpasse sine priser. Nuværende priser offentliggøres på hjemmesiden, og disse priser gælder så meget som muligt. Rabatter tælles imod disse. Prisafvigelser i tryksager som trykte kataloger, brochurer og prislister gælder. De tilbudte produkter gælder i 30 dage fra indsendelse af tilbuds- / prisforslag, medmindre andet er aftalt.

BETALING

Work System har flera betalningsalternativ som kan tillämpas. Faktura: För att faktura ska kunna tillämpas krävs att företaget är kreditvärdigt enl. vår bedömning. Betalning ska vara Work System tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum, om inget annat skriftlig är överenskommet. Sker delleverans får likvid för densamma inte innehållas i avvaktan på slutleverans. Inte heller får betalning hållas inne om det anses att varan eller montage inte är enl. beskrivning och överenskommelse. Varan ska i detta fall returneras i oanvänt skick och Work System krediterar därefter fakturan (se Ansvar för fel). Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt specifikation på fakturan. Varorna är Work System egendom till dess att varan till fullo betalats.

PRODUKTINFORMATION

Oplysninger på vores hjemmeside, i kataloger, brochurer og lignende behandles omhyggeligt og grundigt, men hævder ikke at være komplet.
Krav og følgeskader på grund af disse data accepteres ikke.

TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Tegninger, billeder, tekniske beskrivelser og prøver vedrørende varerne eller deres fremstilling, som overdrages af den ene part til den anden, forbliver den overdragne parts ejendom. Disse må ikke anvendes til andre formål end for hvilke de blev indgivet uden anden parts samtykke. De må heller ikke frigives, ellers godkendes af tredjemand uden tilladelse. Billeder, tekster og tekniske beskrivelser er beskyttet af loven om ophavsret.

LEVERING

Medmindre andet er aftalt, betragtes produktet som gratis fra Work System-lager. Varerne overføres til køberens ansvar, når afsenderen eller kunden indsamler fra Work System Sweden AB. Medmindre andet er aftalt, opkræves transportemballage. Afsendelsen vil blive opkrævet, medmindre andet er angivet for leverancer, som ikke er samlet af Work System. Forsendelse kan forekomme på ord med forsamlings korte ledetider, der medfører ekspresforsendelse (kortere end standard leveringstid). Dette kan formidles mundtligt, via post eller ved genkendelse.

SIKKERHED 

Ved montage skal køretøjet være veludstyret, og betingelserne skal være i overensstemmelse med oplysningerne i citatet. Hvis Work System ikke så køretøjet før tilbuddet
Det er kundens ansvar at informere om forhold, der kan påvirke forsamlingen. I modsat fald kan der opkræves yderligere omkostninger. Work System leverer så sikkert et produkt som muligt ved hjælp af velprøvede metoder som crash test, styrke test og erfaring. Da 90% af alle vores ordrer er unikke og der er en bred vifte af biler med varierende belastninger,
Dette er ingen garanti for, hvad der sker med en mulig kollision. Hvis vores montører overvejer den erfaring, de har, at det ikke er en passende løsning, kan de annullere samlingen og kontakte kunden for at finde en optimal løsning sammen. På grund af dette kan prisen påvirkes.

ANSVAR FOR FEJL

Work System forpligter sig i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser til at rette alle mulige fejl på grund af mangler i design, materialer og montage,
som opstår inden for garantiperioden. Work System er ikke ansvarlig for fejl i produkter anvendt i konkurrence. Hvis produktet bruges mere intensivt end muligt
anses for at være antaget ved indgåelsen af ​​aftalen, vil ansvarsvarigheden blive afkortet i tilsvarende omfang. Anmærkninger om fejl i varerne skal ske skriftligt af Work System
Forudsat klagerapporten er tilgængelig så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter den dato køberen opdagede eller burde have bemærket fejlen. I tilfælde af fejl som køber
Fjern brev ved modtagelse, det er denne opgave at straks underrette Work System om fejlen efter modtagelsen.
Hvis køberen undlader at underrette Work Systemet som angivet heri, vil dette miste retten til afhjælpning. Der opstår fejl efter fagmanden
vurdering afvigelse fra normal standard. Work System ansvar for fejl gælder også felexing baseret på Work System forudsat at
køberen har ikke realiseret eller med rimelighed burde have indset, at felexing fandt sted. Det er køberens ansvar at kontrollere, at det korrekte produkt til formålet er opnået
modtaget levering. Work System ansvar vedrører kun fejl, der opstår under korrekt brug, opbevaring og håndtering.
Det omfatter ikke fejl forårsaget af omstændigheder, der er opstået efter modtagelsen. Det omfatter især ikke fejl, der er forårsaget af utilstrækkelige
vedligeholdelse eller ukorrekt samling af kunden, ukorrekt reparation af kunden, normal slitage eller forringelse. Work System ansvar henviser ikke til fejl som
afhænger af leverandørens leverede materiale eller den foreskrevne kundeløsning, der anvendes. Work System er ikke ansvarlig for produktfejl
Out of Work System Standard Assortment som Work System erhvervet på kundens anmodning. Klager på disse produkter er kundens ansvar selv
køre mod leverandør. Work System er ansvarlig for fejlfinding til montering inkluderet i produktet. Enhver ændring kan være kundens alternative leverandør,
Det er dog kundens opgave at drive dette mod leverandøren.
Work System, der er ansvarligt for fejl, betyder, at Arbejdssystemet efter eget valg vil reparere eller udskifte et forkert produkt. Reparationer og udskiftning kan udføres på enten
køberen eller sælgeren skal bede sælgeren om at sende varen til sælgeren eller til sælgerens udpegede servicecenter for handling. Gælder for
Undladelse af at anvende Work System følgende muligheder;
Work System udsender ny direkte og kunde returnerer forkert vare inden for 30 dage. Hvis dette ikke sker eller fejlen ikke accepteres, vil varen blive opkrævet.
Hvis der sendes nyt emne, og det bemærkes, at det er forkert, og det nye produkt er returneret til Work System , kan Work systemet debitere
kunde for de omkostninger, dette medførte.

Muligheder;
Kunde returnerer forkert produkt. Nyt element vil blive sendt efter at Work System har gennemgået og godkendt afkastet. Hvis fejlen ikke accepteres som en klage, kan arbejdssystemet opkræve de afholdte omkostninger.
Hvis en kunde køber varer uden montering i køretøjer kunden er ansvarlig for installation og fjernelse af det samme. Hvis Framework System mounts at være i køretøjet er ansvarlig for Work System til fejlfinding, reparere eller udskifte varen. Dette vil ske på det anlæg, der udførte installationen, medmindre andet er aftalt. Det er kundens ansvar at køretøjet transporteres til stedet for fejlfinding og reparation. Work System annoncerer kundetid for at kunne udføre korrekt reparation. Fejlfinding og reparation / reparationer kan finde sted flere gange.
Fejl og / eller skader på køretøjer, der er opstået under installation udført af Work-systemet bør repareres af Work System eller Framework System valgte leverandør. Hvis et produkt er returneret eller trukket tilbage på grund af af tvist eller klage over produktet, men installationen gjort skade på bilen med hensyn til fastgørelse af produktet er ikke ansvarlig ramme systemgendannelsen. Afhjælpende arbejde skal udføres inden for et i forhold til køber har brug for en rimelig tid efter at køberen gjort krav på grund af fejlen og bringe varerne er tilgængelige for den detailforretning eller værksted.
Udskiftede varer eller udskiftede dele skal stilles til rådighed for sælgeren og blive hans ejendom. Ud over ovenstående har sælgeren intet ansvar for fejl. Sælgeren er ikke ansvarlig over for køberen at betale nogen erstatning for tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet indirekte tab. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis sælgeren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. De angivne frister for korrigering af fejl forlænges ikke af sælgerens svar på fejl.

RETURNERING

Hvis det er specifikt aftalt, kan varerne returneres i hvert enkelt tilfælde. I sådanne tilfælde skal returnering godkendes på forhånd af autoriseret personale og skal være i overensstemmelse med den form, der er fastlagt af Work System. Til godkendelse kræves de specifikationer, der kræves af denne formular. Først efter godkendelse fra Work Systems kan køberen returnere varen med købers forudbetalt fragt. Produktet og dets emballage må ikke ændres eller forringes. Kunden har 30 dages opsigelse. For at kunne få fuld kredit på et produkt, er produktet påkrævet til retur og er godt pakket, så forsendelsen ikke opstår på grund af af defekt emballage. Omkostninger til forsendelse og forsamling krediteres ikke.
Anmodninger om tilbagelevering skal meddeles den ansvarlige sælger på Work System, som vil indlede en returkrav og indsende den aktuelle returformular, som kunden lægger til returpallen.
Når Work Systemet er returneret og godkendt afkastet, krediteres mængden af godkendte varer, med fradrag af eventuel returafgift, hvis Work Systemet er ansvarlig for dette.

UNDTAGELSER

Følgende omstændigheder til nødhjælp, hvis de fører til opfyldelse forhindres eller urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden
omstændighed, at parterne ikke kan styre, såsom naturkatastrofer, oversvømmelse, brand, tyveri, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser
tilsvarende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, generel produktmangel, restriktioner
om magt samt fejl eller forsinkelse af underleverandørleverancer, der skyldes en sådan undtagelse.
Den omstændighed, der opstod på tidspunktet for aftalens indgåelse, udgør kun en undtagelse, hvis dens virkning på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses. Det er et spørgsmål om en fest
der ønsker at påberåbe sig retten til omgående at give de øvrige parter skriftlig meddelelse om deres begivenhed og dens opsigelse. Om befrielse
hindrer køberen, skal han erstatte sælgeren for de udgifter, den har fået til at sikre og beskytte varerne.
Hvis aftalens opfyldelse er forsinket i mere end seks måneder som anført ovenfor, skal hver part uden begrænsning af noget andet
I henhold til disse bestemmelser er retten til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

TVISTER

Tvister vedrørende denne aftale, dens gyldighed, fortolkning eller anvendelse heraf samt eventuelle andre tvister, der hidrører fra retlige forhold som følge heraf, afgøres endelig af den svenske domstol eller voldgiftspanel. Alle oplysninger, der gives under voldgiftsproceduren, samt den afgørelse og voldgift, der gives i forbindelse med proceduren, er omfattet af fortrolighed. Oplysninger, der er underlagt fortrolighed, må ikke videregives til tredjemand uden skriftligt samtykke fra alle parter, medmindre dette er nødvendigt for at fuldbyrde dommen eller ellers ved lov.

INTEGRITETSPOLITIK (GDPR)

Work System ønsker at behandle personlige oplysninger om dig. Vi vil gerne gøre det for at give relevans for vores tjenester, produkter, nyhedsbreve,
kundeanmeldelser og andre tilbud til dig. Hvilket workssystem definerer som personlige oplysninger er for- og efternavn, telefonnummer,
e-mail og kundens stilling hos virksomheden. Korrekt personoplysninger sikrer også vores engagement i garantier og
Klagerhåndtering mod dig som kunde.
Vi modtager oplysninger, som du frivilligt giver os, når du køber et produkt fra os, sender os e-mail eller kontakt os
en eller anden måde. Disse oplysninger kan indeholde personlige oplysninger som navn, e-mail-adresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger,
firmaoplysninger, fysisk adresse og anden information, der er knyttet til dig som bruger. Ved at give os denne
Oplysningerne anses for at være informeret om de personlige oplysninger, vi behandler om dig.
Du har altid ret til let at modsætte sig vores behandling af dine personlige data til markedsføringsformål.
Hvis du ikke vil have os til at gemme oplysninger om dig, kan du afstå dette her
Du har altid ret til at inddrage dit samtykke vedrørende vores ret til at behandle dine personlige oplysninger.


Personlige data kan bruges til;
Indsendelse til tilbagekaldelse / udveksling af varer
Nyhedsbrev ca. 1 gang / måned (dette kan let afmeldes i posten)
Søg efter ordrer i vores forretningssystem
Håndtering af garantisager i vores forretningssystem
Kontakt ved ordrearbejde, montageproblemer og kunderelaterede spørgsmål
Kundeundersøgelser (dette kan let blive uregistreret i posten)
Alle data opbevares på en sikker digital måde, og vi sælger ikke vores kundegister til tredjepart.

OM COOKIES & DATAPOLITIK

Vores websted bruger cookies. En cookie er en meget lille tekstfil, der er gemt på din computer. Det er vant til at huske dig
og dine valg på hjemmesiden. Cookies er en fantastisk måde for websites at gemme vigtige oplysninger og indstillinger. For eksempel, hvornår
Du var sidst der, hvad du skrev i en form, så du ikke behøver at skrive igen, hvilke valg du har lavet og så videre.
Cookies kan ikke indeholde kode, og derfor behøver du ikke bekymre dig om reklame, spyware, virus eller lignende.
Cookies forstyrrer ikke dit system betydeligt. Det er kun hjemmesiden som den gemte tekstfil, der kan læse den,
så ingen andre kan se, hvad du har gjort med os. Svensk lov kræver, at vi informerer os om de anvendte cookies og deres formål.
Vi bruger følgende cookies:
Statistik cookie: Bruges til at måle trafik og surf adfærd, som f.eks hvis du tidligere eller ej besøgte vores websted og skaber en forståelse for, hvordan enkelte besøgende bruger vores websted.
Sessions-cookie: Hold øje med, om du er logget ind på vores websted og til at tilpasse indholdet af webstedet baseret på dine tidligere foretagne valg.
I forbindelse med retargeting og bannerannoncering bruger vi også tredjepartstjenester, der gemmer cookies på vores websted. Det handler om følgende udbyder:
Emerse Sverige AB, Lilla Fiskaregatan 1A, 222 22 Lund, Sverige: Emerse Privacy Policy

Hvis du ikke vil tillade, at cookies lagres på din computer, kan du deaktivere browserens browsers sikkerhedsindstillinger. Ingen cookies gemmes på din computer, men du vil heller ikke kunne bruge visse funktioner på vores og andre hjemmesider. Nogle oplysninger om brugen af ​​Work System-websites sendes til Google, da vi bruger Google Analytics samt Google Tag Manager. Vi bruger dog anonymiseringsversionen af ​​dette, så ingen oplysninger vedrørende en enkelt bruger vil blive videresendt til Google. Klicka här for at læse om, hvordan Google bruger de data, de modtager, på denne måde. 
Personlige data indsamlet på webstedet håndteres med moderne informationsteknologi og kan blandt andet bruges til at opfylde kundeforhold, analyse,
markedsføring. Hvis du har spørgsmål om brugen af ​​cookies på vores hjemmeside, kontakt venligst Work System på +46 (0)36-440 01 10. Du kan også læse
Mere om cookies på www.minacookies.se.