Vores vilkår

Vores vilkår

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

INDLEDNING

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved al handel med Work System Danmark (herefter sælger) vedrørende salg af produkter og ydelser og gælder medmindre andet er aftalt skriftligt mellem sælger og køber.

TILBUD/ORDRE

Aftale mellem køber og sælger anses først for indgået, når sælger har fremsendt ordrebekræftelse. Fremsendte tilbud er gældende i 30 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 1 hverdag efter ordrebekræftelsens dato.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse.

PRISER

Sælgers priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og leveringsomkostninger.
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priser, såfremt intet andet er aftalt.

BETALING

Medmindre andet er aftalt, skal betaling være sælger i hænde senest 8 dage efter fakturadato.
Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder sælger sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan sælger ændre betalingsvilkår.
Ved overskridelse af betalingsfristen er sælger berettiget til at beregne sig renter med 2 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er sælger i hænde.
Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummen.
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

TEGNINGER OG BESKRIVELSER

De af sælger opgivne mål og andre tekniske data i overslag, katalogmateriale, tegninger eller beskrivelser er af vejledende karakter, og sælger påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.
Tegninger, billeder, tekniske beskrivelser og prøver vedrørende varerne eller deres fremstilling, som overdrages af den ene part til den anden, forbliver den overdragne parts ejendom. Disse må ikke anvendes til andre formål end for hvilke de blev indgivet uden anden parts samtykke. De må heller ikke frigives, ellers godkendes af tredjemand uden tilladelse. Billeder, tekster og tekniske beskrivelser er beskyttet af loven om ophavsret.

LEVERING

Medmindre andet er aftalt, leveres varerne fra sælgers fabrik til den adresse, køber har angivet. Køber bærer omkostningerne for forsendelsen af varerne. Risikoen overføres til køber ved overdragelse af varen til transportudbyder. Dette gælder også, selvom sælger arrangerer transporten.
Sælger har ret til at udskyde levering i tilfælde af forsinkelse, der skyldes sælgers leverandører og tredjemand samt ved Force Majeure (se særskilt afsnit herom)

UNDERSØGELSESPLIGT

Transportskader
Ved levering er køber forpligtiget til straks at kontrollere forsendelsen for transportskader. Ikke alle transportskader er synlige, og der tages derfor altid billede af hele pallen inden udpakning. Dette for dokumentation i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at melde en transportskade.
Klager skal meddeles, dokumenteres og rapporteres samme dag som levering til: info@worksystem.dk eller direkte til hovedkontoret i Sverige på avvikelser@worksystem.se. Sendes klagen direkte til hovedkontoret i Sverige, skrives klagen på engelsk.
Følgende oplysninger og dokumentation skal som minimum fremgå:

Dokumentation INDEN udpakning:
• Billede(r) af hele pallen – med plastik på
• Billede af forsendelses-label
• Billeder af skaden/skaderne, mens produktet ligger på pallen, hvor hele produktet/pallen indgår i billedet, og hvor skaden er sket
• Billede af den beskadigede palle – hvis denne er beskadiget

Dokumentation EFTER udpakning:
• Billeder af de beskadigede produkter

Oplysninger:
• Ordrenummer
• Produktnumre på eller beskrivelser af de beskadigede dele

Øvrige mangler
Køber er forpligtet til straks og uden unødigt ophold at foretage fornødne undersøgelser af en leverance til konstatering af eventuelle mangler i forhold til både kvalitet og kvantitet.
Ønsker køber at påberåbe sig en mangel, gøres dette i henhold til afsnittet om MANGLER OG ANSVAR i disse betingelser.

FORCE MAJEURE

Skulle leveringen være forhindret helt eller delvist pga. force majeure, fritager det sælger for ethvert ansvar. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben, mangel på drivmidler, naturkatastrofer eller andre ydre omstændigheder som påvirker levering. Endvidere kan sælger ansvarsfrit udskyde leveringen eller alternativt annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

SIKKERHED OG MONTAGE

Ved montage skal køretøjet stilles til rådighed til aftalt tid og på aftalt sted. Køretøjet skal være klargjort til montage af reolsystem. Det er købers ansvar at informere om forhold, der kan påvirke montagen. Undlader køber at informere om sådanne forhold, kan sælger opkræve køber yderligere omkostninger.
Sælger leverer sikre produkter, der testes på anerkendte metoder såsom crash test og styrketest. Sælgers produkter er modulært opbygget og tilpasset den enkelte kunde, og der er derfor ingen garanti for, hvad der sker ved en eventuel kollision.
Korrekt montage kan være afgørende ved en kollision, og sælger anbefaler derfor brug af et Work System autoriseret montagested ved montage. Vurderer Work Systems autoriserede montør at montage af den valgte løsning ikke kan udføres korrekt, kan montøren annullere montagen. I samarbejde med køber vil montøren finde den optimale løsning. I dette tilfælde kan prisen påvirkes.

MANGLER OG ANSVAR

Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til sælger straks og uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.
Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. Forandring eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse. Såfremt køber har reklameret og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen har påført sælger. Køber kan ikke kræve erstatning for indirekte tab, f.eks. driftstab eller andre følgeskader i forbindelse med en eventuel mangel.
For nogle produktgrupper ydes der en særlig 36 måneders garanti.

Sælger er kun ansvarlig for fejl, der opstår under korrekt brug, opbevaring og håndtering.
Sælger er ikke ansvarlig for fejl forårsaget af omstændigheder, der er opstået efter modtagelsen. Det omfatter især fejl, der er forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse, ukorrekt samling eller montage forestået af køber, ukorrekt reparation udført af køber, normal slitage eller forringelse. Det samme gør sig gældende, hvis fejlen er forårsaget af ukorrekt samling, montage eller reparation udført af tredjemand på købers vegne.
Ved afhjælpning af varer købt med montering, er det købers ansvar at transportere køretøjet hen til montagestedet for fejlfinding og reparation, medmindre andet er aftalt.
Ved varer købt uden montering, aftales afhentning af mangelfulde varer med sælger. Køber er forpligtiget til at klargøre varen til forsendelse på forsvarlig vis.

Sælger er kun ansvarligt i henhold til lov om produktansvar for personskade og skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikkeerhvervsmæssig benyttelse, jfr. lovens almindelige bestemmelser, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for. Sælger er således ikke ansvarligt for skade, der hidrører fra produkter, der er fremstillet af køber eller som hidrører fra en del af produktet, som er fremstillet af køber. Sælger er ikke ansvarligt for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Disse begrænsninger gælder dog ikke, hvis sælger gør sig skyldig i grov uagtsomhed. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang sælgers ansvar er begrænset i det foregående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

RETURNERING

Solgte varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Fejlekspederede varer krediteres ved returnering 100 %.
Andre varer, der efter aftale returneres, krediteres med fradrag på 15 % ligesom køber dækker fragt omkostningerne. Omkostninger til forsamling og forsendelse krediteres ikke. Varerne skal returneres senest 30 dage fra levering.
Varerne må ikke ændres og standen skal være som ved levering. Varerne skal være pakket forsvarligt og egnet til transport. Øvrige forhold omkring returnering aftales mellem køber og sælger.

Varerne sendes til:
Work System
Industrivägen 11b
561 61 Tenhult
Sverige

TVISTER

Eventuelle tvister, hvor der ikke kan opnås en forligsmæssig løsning, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten som aftalt værneting. Dette retsforhold er underlagt dansk ret.
Alle oplysninger, der gives under voldgiftsproceduren, samt den afgørelse og voldgift, der gives i forbindelse med proceduren, er omfattet af fortrolighed. Oplysninger, der er underlagt fortrolighed, må ikke videregives til tredjemand uden skriftligt samtykke fra alle parter, medmindre dette er nødvendigt for at fuldbyrde dommen eller ellers ved lov.

loader