Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Sidst opdateret 2024-01-15

GENERELLE BETINGELSER

INDLEDNING

Disse købs- og leveringsbetingelser (købsbetingelser) gælder, når du køber et produkt/en tjeneste af Work System Sweden AB og dets datterselskaber samt partnere (herefter kaldet "Work System" eller "Vi"). Handelsbetingelserne omfatter både dig som privatperson og dig som repræsentant for en virksomhed. Vilkårene er forskellige på visse punkter, afhængigt af om du gennemfører købet som privatperson eller virksomhed. Handelsbetingelserne gælder for ovenstående situationer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem sælger og køber.

PRISER

Aktuelle priser er offentliggjort på Work Systems hjemmeside, og eventuelle rabatter holdes op mod disse priser. Priserne vises ekskl. moms (merværdiafgift), medmindre du foretager et aktivt valg på hjemmesiden. Ved prisafvigelser og/eller åbenlyse fejl i f.eks. trykt materiale eller på hjemmesiden har Work System ret til at korrigere fejlen efterfølgende.

Opstår eller ændres ekstra omkostninger såsom eksport-/importafgifter, skatter eller tilsvarende omkostningstillæg efter indgået aftale, forbeholder Work System sig ret til at justere priserne tilsvarende. Tilbudte priser er gyldige i 30 dage fra tilbudsgivning/prisforslag, medmindre andet er aftalt.

BETALING

Work System tilbyder forskellige betalingsmuligheder. De tilgængelige betalingsmuligheder og eventuelle begrænsninger angives i kassen. Vi og betalingstjenesteudbyderne har ret til at vælge, hvilke betalingsalternativer der tilbydes fra tid til anden. Betalingsmulighederne kan også påvirkes af kundetypen og nedenstående fakturabetingelser.

Ved fakturering anvender Work System 30 dage netto fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldstid debiteres morarente i henhold til specifikation på faktura. Fakturakøb kræver, at virksomheden er kreditværdig i henhold til vores vurdering. For at sikre dette forbeholder Work System sig ret til at indhente kreditoplysninger. Ved ikke godkendt kreditvurdering kræves forudbetaling.

Hvis du vælger at bruge betalings- eller kreditkort, vil pengene blive reserveret på kortet ved bestilling. Pengene trækkes derefter endeligt, når varen forlader vores lager til levering til dig eller en af vores partnere.

Ved dellevering kan likvidation herfor ikke tilbageholdes, mens slutleverancen afventes. Der må heller ikke tilbageholdes betaling for omtvistede krav, der vedrører produktet eller tjenesteydelsen. Se flere oplysninger i afsnittet "Ansvar for fejl".

PRODUKTINFORMATION

Information, billeder og andre oplysninger på hjemmeside, brochure, annonce eller andet markedsføringsmateriale er nøje kontrolleret, men kan ikke garanteres som fuldstændig. Alle billedinformationer skal ses som illustrationer og kan ikke gengive nøjagtigt udseende, funktion eller oprindelse.

Work System vil ikke acceptere erstatningskrav og/eller følgeskader som følge af ovenstående information.

TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Tegninger, billeder, tekniske beskrivelser samt prøver vedrørende varen eller dens fremstilling, som overdrages af den ene part til den anden, forbliver den overdragede parts ejendom. Disse må ikke uden den anden parts samtykke anvendes til noget andet formål end det, de er overdraget til. De må heller ikke uden samtykke kopieres eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. Billeder, tekster og tekniske beskrivelser er beskyttet i henhold til loven om ophavsret.

ÆNDRINGER I KØRETØJ

Work System fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle ændringer af testmetoder, CO2-måleværdier og andre tekniske eller juridiske begrænsninger, som kan påvirke på- og ombygninger af køretøjer. Work System kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle påvirkninger af skatter og afgifter på køretøj. Vis typer af byggeri/installationer kan kræve godkendelsesinspektion. Denne service er ikke inkluderet i installationsprisen, men kan tilkøbes separat.

FORSENDELSE

Medmindre andet er aftalt, anses varen for solgt frit fra Work Systems lager. Ansvaret overdrages i forbindelse med, at speditør eller kunde henter varen hos Work System Sweden AB. Afvigelser kan ske fra forventet leveringsdato. Hvis vi ikke kan levere til tiden, vil vi informere dig om ny leveringstid. Kontrollér altid varen ved modtagelsen. Ved eventuel transportskade skal dette anmeldes samme dag, for at dette skal kunne reklameres til vores speditør.

Medmindre andet er angivet, tillægges fragt for alle produkter, der ikke leveres til og/eller monteres på et Work System anlæg. Der kan også tilkomme fragt på denne ordretype, hvis leveringstiden indebærer ekspresfragt (hurtigere end speditørens standardlevering). I så fald vil dette blive meddelt mundtligt, via e-mail eller i ordrebekræftelsen. Medmindre andet er aftalt, debiteres der ikke nogen omkostninger til transportemballage.

Afhængigt af hvilken betalings- og leveringsløsning du har valgt, er du ansvarlig for at udløse, afhente eller modtage din forsendelse i henhold til de anvisninger, som vi eller den pågældende speditør giver. Ved levering kan det være nødvendigt at fremvise gyldig identitetsdokumentation og/eller at udløse forsendelsen ved underskrift.

Vi forbeholder os ret til ikke at gennemføre en bestilling/booking, hvis varen er udsolgt, ved tekniske fejl, mistanke om bedrageri eller andre sammenlignelige situationer.

MONTERING, INSTALLATION OG SIKKERHED

Work System forudsætter, at køberen af produkter ejer den nødvendige viden om montering og/eller anvendelse. Som køber er du ansvarlig for, at den leverede vare monteres professionelt og korrekt. I tvivlstilfælde bør Work System eller en af vores partnere benyttes til installation.

Når Work System eller en af vores certificerede ProPartners anvendes til montering eller installation af udstyr i din bil, forpligter vi os til at udføre servicen korrekt. Hos Work System prioriterer vi din sikkerhed og skal ved hjælp af gennemprøvede metoder som kollisionstest, holdbarhedstest og erfaring levere så sikre produkter og installationer som muligt. 90 % af vores ordrer er unikke og tilpasset forskellige bilmodeller, anvendelsesområder og laster. Trods vores proaktive sikkerhedsarbejde kan det derfor ikke forudses eller garanteres, hvad der sker ved en eventuel kollision eller ulykke. Hvis vores montører med den erfaring, de besidder, mener, at løsningen er uegnet, vil de afbryde monteringen og kontakte dig, så I sammen kan finde en optimal løsning. Eventuelle ændringer i denne forbindelse kan påvirke prisen.

Som kunde er du forpligtet til at sørge for, at installationen kan udføres som aftalt, og at køretøjsoplysninger og andre specifikationer, som angives, er korrekte. Undtagelser kan accepteres, hvis Work System har fået mulighed for at kontrollere køretøjet før tilbud. Desuden skal køretøjet efterlades på det angivne sted til aftalt tid og være rengjort indvendigt. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan eventuelle meromkostninger blive opkrævet.

Work System er ansvarlig for, at køretøjet ikke beskadiges, mens det er afleveret. Ansvaret indledes, når køretøjet er stillet på det anviste sted, og nøglerne er overdraget til Work System. Genstande eller udstyr, der efterlades og ikke hører til køretøjets normale udstyr, påtager Work System sig intet ansvar for, medmindre der er indgået en aftale herom. Work Systems ansvar ophører, når nøglerne returneres til kunden. Work System kan ikke lastes for skader, der oprindelig fandtes, eller som kan vises, ikke skyldes forsømmelse fra vores side.

GARANTI

Work System giver 36 måneders produktgaranti på alle artikler, der indgår i Work Systems indretningssystem, dobbeltgulv samt tagbagagebærer. Garantiperioden forlænges med 24 måneder, hvis installation på/i køretøjet udføres af Work System eller af os certificeret ProPartner.

For øvrige produkter ydes garanti på enten 12 eller 24 måneder og sættes individuelt for hvert enkelt produkt. Information om det pågældende produkts garantiperiode findes på Work Systems hjemmeside.

Garantin gäller inte om skadan/problemet uppkommit genom:

- Fejlmontering
- Misligholdelse
- Udvendige skader på køretøjet, f.eks. sammenstød
- Normal slitage/forringelse
- Andre forhold, som Work System ikke kan påvirke

ANSVAR FOR FEJL

Work System forpligter sig i overensstemmelse med det nedenfor anførte til at afhjælpe eventuelle opståede fejl, som vedrører mangler i konstruktion, materialer og montering, og som opstår inden for garantiperioden. Fejlen skal være bedømt som værende anderledes end den acceptable standard og opstået under korrekt brug, opbevaring eller håndtering. Ansvaret omfatter ikke fejl, der skyldes omstændigheder, der er opstået efter modtagelsen, f.eks. manglende vedligeholdelse, udefrakommende påvirkning, forkert montering af køber og/eller unormal slitage/forringelse. Work System påtager sig heller ikke ansvar for fejl i produkter, som anvendes i konkurrencevirksomheden, eller hvis produktet er blevet anvendt mere intensivt, end det anses for at kunne forudses ved aftalens indgåelse.

Ved fejl, som Work System er ansvarlig for, har Work System ret til at beslutte, om produktet skal repareres eller udskiftes. Reparation eller udskiftning kan enten udføres hos køber eller på et af Work System anvist serviceanlæg. Sælger kan også anmode om, at varen sendes til det angivne serviceværksted til udbedring.

Ved krav om forkert vare anvender Work System følgende alternativer:

1. Ny vare sendes ud med det samme, og kunden returnerer den defekte vare inden for 30 dage. Returneres varen ikke, eller hvis fejlen ikke accepteres som reklamation, debiteres varen. Hvis Work System ikke kan identificere en fejl på den oprindelige vare, skal erstatningsvaren returneres. I givet fald har Work System også ret til at debitere de ekstra omkostninger, der er opstået i forbindelse med sagen.

2. Kunden returnerer den defekte vare til Work System. Ny vare sendes ud, efter at Work System har undersøgt og godkendt returneringen. Hvis fejlen ikke accepteres som reklamation, kan Work System debitere de ekstra omkostninger, dette har medført.

Ved fejl i forbindelse med monterede produkter eller selve monteringen påhviler Work System at afhjælpe fejlen ved hjælp af fejlsøgning, reparation, udskiftning, opdatering eller tilsvarende foranstaltninger inden for rimelig tid. Dette skal ske på det anlæg, der har udført montagen, medmindre andet er aftalt. Fejlafhjælpning kan også udføres af et andet Work System anlæg eller en anden leverandør, der er udpeget af Work System. Work System meddeler kunden tid og sted for at kunne afhjælpe fejlen. Bemærk, at fejlsøgning/reparation kan finde sted flere gange. Det er kundens ansvar at sikre, at køretøjet transporteres til det aftalte sted. Udskiftet vare og/eller dele skal stilles til rådighed for salgsstedet eller værkstedet.

Work System påtager sig intet ansvar for fejl, der skyldes materiale leveret af køber eller ved anmodning om at anvende en løsning, som Work System har vurderet ikke er tilrådelig. Work System er ikke ansvarlig for eventuelle fejl på produkter uden for Work Systems standardsortiment, som er anskaffet på kundens anmodning. Reklamation over denne produkttype over for leverandør er kunden selv ansvarlig for. Work System bistår med fejlsøgning, hvis produktet er monteret/installeret af os. Eventuel udskiftning står kunden alternativt som leverandør for.

Hvis et produkt returneres pga. tvister eller reklamationer over og montering af systemet, f.eks. befæstelse, har gjort skade på køretøjet, påtager Work System sig intet ansvar for genoprettelsen af køretøjet. Hvis kunden køber varen uden montering/installation i køretøjet, er kunden selv ansvarlig for montering og afmontering af selvsamme.

Work System er ansvarlig for fejlekspediering forårsaget af os, under forudsætning af at køberen ikke har indset eller med rimelighed burde have indset, at fejlekspediering er sket. Det påhviler køber hurtigst muligt ved levering at kontrollere, at det rigtige produkt og den rigtige mængde er modtaget.

Bortset fra det ovenfor anførte, påtager sælger sig intet ansvar for opståede fejl. Sælger er heller ikke forpligtet til at erstatte køber for produktionstab, avancetab eller anden indirekte skade. Denne begrænsning af sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis sælgeren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Afhjælpning af fejl er ikke ensbetydende med, at garantien eller andre frister forlænges eller fornys.

FORTRYDELSESRET, RETURNERING OG REKLAMATION

Work System giver dig som kunde 30 dages fortrydelsesret på lagervarer. Med lagervarer menes samtlige produkter, hvor leveringstiden angives til "1 dag" på vores hjemmeside.

Hvis du ønsker at returnere et produkt, skal du altid kontakte Work System for at oprette en retursag. Først efter Work Systems godkendelse kan produktet returneres af køber, som også står for returfragt, ansvar for varens stand og emballering under transport. Varem skal tydeligt mærkes med den påkrævede returformular, som leveres af Work System.

Fuld kreditering/tilbagebetaling forudsætter, at varen og dens emballage er i ny stand og dermed kan sælges. Ved godkendt returnering krediteres/tilbagebetales beløbet. Eventuelle omkostninger til fragt, returfragt og montering krediteres/tilbagebetales ikke.

En reklamation skal indgives skriftligt til Work System inden for 14 dage (erhvervsdrivende) eller to måneder (forbruger), efter at du har bemærket eller med rimelighed burde have bemærket fejlen. Ved fejl, som burde være blevet bemærket ved modtagelsen, påhviler det køberen straks efter modtagelse at underrette Work System. Hvis køber undlader at rapportere til Work System inden for den angivne tidsfrist, bortfalder retten til at påberåbe sig fejlen.

Distanceskøbsloven (gælder kun privatperson)

Når du handler som privatperson, har du ifølge loven om distancekøb ret til at fortryde dit køb uden at angive nogen grund. Dette skal meddeles os hurtigst muligt dog senest 14 dage efter, at du har modtaget leverancen. Du er selv ansvarlig for returfragt og er ansvarlig for varens stand og emballering under returfragten.

Når Work System har modtaget og godkendt returneringen, gennemføres en tilbagebetaling. Ved benyttelse af fortrydelsesretten har vi ret til at foretage et værdiforringelsesfradrag af varens værdi, hvis du har håndteret varen i større udstrækning, end hvad der kræves for at fastslå dens karakter, egenskaber og funktion. Fortrydelsesretten gælder ikke for en service, der er udført, f.eks. installation af udstyr i køretøjer. Heller ikke varer, som er fremstillet i henhold til dine anvisninger, eller som har fået et tydeligt personligt præg, er omfattet af fortrydelsesretten.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Følgende omstændigheder udgør fritagelsesgrunde, hvis de medfører, at aftalens opfyldelse hindres eller bliver urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke kan råde over, såsom naturkatastrofe, oversvømmelse, ildebrand, indbrud, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og optøjer, knaphed på transportmidler, almindelig vareknaphed, indskrænkninger i spørgsmål om drivkraft samt fejl i eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, der forårsages af en sådan fritagelsesgrund.

Omstændigheder, der er indtruffet ved aftalens indgåelse, udgør kun fritagelsesgrund, hvis dens indvirkning på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses. Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig fritagelsesgrund, straks skriftligt at underrette den anden part om fremkomsten heraf, samt om dens ophør. Hvis fritagelsesgrund forhindrer køberen, skal han godtgøre sælgeren for de udgifter, denne har haft for at sikre og beskytte varen.

Hvis aftalens opfyldelse forsinkes i mere end seks måneder af fritagelsesgrunde, som nævnt ovenfor, har hver part uden begrænsning af, hvad der i øvrigt gælder i henhold til disse bestemmelser, ret til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

KLAGE OG TVIST

Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice, hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende dit køb. Du kan kontakte os vi info@worksystem.dk eller 66 10 11 99.

Eventuelle tvister løses i første omgang i dialog med vores kundeservice. Som forbruger kan du henvende dig til EU’s onlineplatform for tvistløsning, hvis du har brug for rådgivning eller hjælp. For virksomheder vedtages, hvad der gælder i 17-21 §§ købeloven.

Uagtet ovenstående kan tvister eller krav blive retsforfulgt. Det betyder, at tvister vedrørende denne aftale og dens gyldighed, fortolkning eller anvendelse afgøres endeligt ved en svensk domstol eller voldgiftsret. Alle oplysninger, der fremkommer under voldgiftssagen, samt beslutninger og voldgiftskendelser, der meddeles i forbindelse med sagen, er omfattet af fortrolighed. Oplysninger, som er omfattet af fortrolighed, må ikke videregives til tredjepart uden alle parters skriftlige samtykke, medmindre det er nødvendigt for at eksekution af dom eller på anden måde følger af lov.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Work System Sverige AB, CVR 556782-6713, med adressen Industrivägen 11B, 561 61 Tenhult er dataansvarlig for brugen af de personoplysninger, der indsamles og behandles under varemærket Work System.

Work System værner om din personlige integritet, og at du skal føle dig tryg ved at betro os dine oplysninger. Work System bestræber sig derfor altid på at beskytte dine personlige oplysninger på bedste måde og følge alle gældende love og regler. Åbenhed er vigtigt for os i Work System, og derfor vil vi gerne have, at du forstår, hvordan dine personoplysninger vil blive behandlet. I vores privatlivspolitik, som du finder her, har vi samlet alt, hvad du har brug for at vide.
loader